2017-04-07 10:30:00

JAVNA PREZENTACIJA PROJEKTA „PRETE®NO VEDRO“

Povodom obilje¾avanja 7.4. Svjetskog dana zdravlja i Dana preventive od 7.4. do 31.5.

Prezentacija je organizirana od strane: Osnovne škole ®rnovnica i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske ¾upanije;  Slu¾be za mentalno zdravlje

Mjesto odr¾avanja: OŠ ®rnovnica

Vrijeme odr¾avanja:  7. travnja 2017. u 11.00 sati

JAVNA PREZENTACIJA PROJEKTA „PRETE®NO VEDRO“ - program

fotogalerija

Svjetski Dan zdravlja - O.Š. ®rnovnica - reporta¾a


Osnovna ¹kola "®rnovnica"